امتیاز {{starRate.StarValue}} از 5 از بین {{starRate.TotalVotes}} امتیازدهنده به روایتی از دیدنی ها و دانستنی های شهر مونیخ
روایتی از دیدنی ها و دانستنی های شهر مونیخ

مونیخ (به آلمانی (München  بر روی رود ایسار و شمال کوه آلپ قرار گرفته‌است، مونیخ سومین شهر بزرگ آلمان پس از برلین و هامبورگ است،۱٬۳۳۰٬۴۴۰ میلیون نفر در این شهر زندگی می‌کنند و مساحت این شهر۳۱۰٫۴۳ کیلومتر مربع است و مرکز ایالت بایرن است.


مونیــخ، شــهر راهبــان، شــهر بزرگ تریــن جشــنواره های جهــان، شــهر فوتبــال؛ مونیــخ، جنوبی تریــن شــهر آلمــان اســت. مونیــخ، خــودِ آلمــان اســت!

تاریخ مونیخ طبق مدارک ثبت شده در آوگسبورگ به سال ۱۱۵۸ تخمین زده شده‌است که در زمان گوئلف هنری لیون دوک ایالت زاکسن و بایرن بود که یک پل روی رودایسار که پلی برای گرفتن عوارض نمک بود ساخته شد، بعد از دو دهه در سال ۱۱۷۵ مونیخ اهمیت اجتماعی به دست آورد و در سال ۱۱۸۰ بعد از محاکمه هنری لیون اوتو ویتلز باخ اول دوک شد که سلسله ویتلز باخ را تاسیس کرد.

درسال ۱۲۴۰ مونیخ به دست ویتلز باخ دوم رسید و در سال ۱۲۵۵ وقتی بایرن به دو بخش تقسیم شد مونیخ در بایرن شمالی قرار گرفت. دوک لوئیس چهارم در سال ۱۳۱۴ پادشاه آلمان شد و در سال ۱۳۲۸ او به عنوان امپراتور رومن مقدس تاجگذاری کرد، او با اهدا کردن انحصار فروش نمک موقعیت این شهر را قویتر ساخت.

مونیخ در اواخر قرن ۱۵ از نظر هنر توسعه زیادی یافت که تالار و کلیسا جامع مونیخ از آثار این دوره‌است. وقتی بایرن دوباره به هم پیوست مونیخ پایتخت هنری و سیاسی بایرن شد و تحت تاثیر تصمیمات درباریان شد، در طی سده ۱۶ مونیخ مرکز ضداصلاحات و هنرهای دوره رنسانس شد.

در سال ۱۶۰۹ اتحادیه کاتولیک آلمان در مونیخ تاسیس شد، در سال ۱۶۲۳ و در طی جنگ سی ساله امرای انتخاباتی را تشکیل داد، در سال ۱۶۳۲ شهر به وسیلهٔ آدولف گوستاو دوم اشغال شد و شهر در سال‌های ۱۶۳۴و ۱۶۳۵ بیماری طاعون شایع شد که یک سوم جمعیت مردند و مونیخ از سال ۱۷۰۴ تا ۱۷۴۲ زیر سلطه دودمان هابسبورگ در آمد.

در سال ۱۸۰۶ مونیخ مرکز ایالت پادشاهی مونیخ شد و بناها و دانشگاه‌های زیادی در آنجا ساخته شد، در آغاز جنگ جهانی اول زندگی در مونیخ بسیار مشکل بود چون که محاصره مونیخ شرایط را برای بدست آوردن غذا و سوخت مشکل کرد در طی حمله نیروی هوایی فرانسه در سال۱۹۱۶ سه بمب در مونیخ منفجر شد و صدماتی بر شهر وارد کرد. بعد از جنگ، شهر مرکز آشوب‌های سیاسی بود.

در سال ۱۹۲۳ هیتلر و حامیان او در مونیخ جمع شدند و کودتای مونیخ را انجام دادند که تلاشی برای برانداختن حکومت وایمار و مصادره قدرت بود این کودتا تاثیر چندان زیادی نداشت و در نتیجه باعث دستگیری هیتلر و فلج کردن حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان بود.

در سال۱۹۳۳ مونیخ باردیگر مرکز قدرت نازی‌ها شد. مونیخ پایگاه اصلی گروه رز سفید بود، رز سفید گروهی متشکل از گروهی از دانش آموزان بود که هدفشان تشکیل جنبش مقاومت علیه فعالیت های نازی ها بود. شهر مونیخ در پایان جنگ به شدت ویران گشت، بعد از جنگ اوضاع مونیخ که در دست آمریکایی‌ها بود تا حدودی بهبود یافت و در زمره شهرهای مهم آلمان غربی درآمد.

مونیخ در دشت‌های بایرن شمالی قرار گرفته‌است و ۵۰ کیلومتر از کوه آلپ فاصله دارد و در فاصلهٔ ۵۲۰ متری از سطح دریا قرار گرفته‌است، مونیخ دارای آب و هوای بسیار دل‌انگیز و طبیعت بسیار زیبایی است.

امروزه مونیخ شهری ثروتمند است که دارای جاذبه‌های بسیاری است. مراکز دیدنی، جشن‌ها (به‌ویژه جشن اکتبر)، امکانات و برنامه‌های فرهنگی باعث شده‌است تا این شهر را در رتبه چهارم بهترین شهرهای دنیا برای زندگی قرار دهد.

زیبایــی طبیعــت و معمــاری مونیــخ حیرت انگیــز اســت، هــر بنایــی کــه در جنــگ جهانــی دوم تخریــب شــده بــود، زیباتــر از ســابق بازســازی شــده و امــروزه مونیــخ یکــی از زیباتریــن شــهرهای آلمــان بــه شــمار مــی رود. موزه هــای مونیــخ کمــی بــا دیگــر موزه هــای آلمــان متفاوت انــد و پارک هــا و باغ هــا و طبیعــت اطرافــش بســیار جــذاب هســتند. مونیــخ همــان اســت کــه از آلمــان همیشــه در ذهــن داریــم؛ فرهنــگ، تکنولــوژی، طبیعــت، معمــاری، ورزش و هنــر. مونیــخ شــهری اســت بــرای همــه.

مرکــز شــهر مونیــخ بــا ســاختمان های خیره کننــده و آثــار دیدنــی رنگارنگــش، درســت در قلــب شــهر واقــع شــده و از محبوب تریــن محله هــای توریســتی اســت. از میــدان ماریــن (ماریــن پاتــس) بــا ســاختمان های عظیــم و زیبــای تــالار شــهر راتهــاوس قدیــم و جدیــد کــه بــه ســمت میدان کارلــز (کارلزپاتــس) برویــد و از خیابان هــای ســنگ فرش شــده ی میانشــان بگذریــد و مغازه هــا و رســتوران های اطــراف را تماشــا کنیــد، روح شــهر را حــس می کنیــد.

مرکــز شــهر مونیــخ عــلاوه بــر حــال و هــوای توریســتی و پرجنــب و جوشــش، پــر اســت از آثــار قدیمــی و مکان هــای دیدنــی به خصــوص کــه بازارچه هــای صنایــع دســتی و خوراکی هــای مختلــف فصــل (کــه جذاب ترینشــان وقــت کریســمس اســت) در میــدان ماریــن و در امتــداد آن، فروشــگاه های لبــاس و کفــش و غیــره، جنــب و جــوش مرکــز شــهر را دو چنــدان می کنــد. ســاعت ۱۲ ظهــر کــه بــه میــدان ماریــن برویــد، توریســت هایی را می بینیــد کــه بــه بــالای ســاختمان تــالار شــهر جدیــد خیــره شــده اند و منتظــر عروســک های رقصانــی هســتند کــه راس ســاعت ۱۲ در بــالای دیــوار بیرونــی تــالار شــروع بــه حرکــت می کننــد.


مونیــخ بــه معنــای خانــه ی راهبــان اســت و کلیســاهای باابهــت شــهر نیــز همیــن نــام را تداعــی می کننــد. کلیســای بانــوی مــا (فراوئــن)، کلیســای نارنجــی رنگی ســت بــا دو منــاره ی ســبز بلنــد که وجود شایعاتی در مورد آن، توریســت ها را بــرای دیــدن کلیســا مشــتاق تر می کننــد. کلیســای گوتیــک و قدیمــی ســنت پتــر، قدیمی تریــن کلیســای مونیــخ اســت؛ بــرج بلنــد ســبز رنگــش ۳۰۶ پلــه دارد و می شــود از آن هــا بــالا رفــت و تمــام شــهر را زیــر پــا داشــت .کلیســای میشــاییل، بزرگ تریــن کلیســای منطقــه ی آلــپ اســت و کلیســای چشم نواز و زرد رنگ تیاتینر هم یکی از جاذبه های شهر راهبان به شمار می رود.

برچسب ها {{item.name}}